Arcobiome

Cieľom spoločného pracoviska je komercializácia už prebiehajúceho výskumu v rámci LF UPJŠ, ale aj reflektovanie na trendy, ktoré sa objavujú v oblasti modulácie črevnej mikrobioty. Aktivity spoločného výskumné centra sa zameriavajú na celý výskumný reťazec t.j. predklinický výskum in vitro a animálne modely s nasledovným klinickým testovaním. S naším medzinárodným panelom poradcov sme identifikovali 3 kľúčové témy pre ďalší rozvoj:

1. Prevencia a liečba nozokomiálnych infekcií so zameraním na clostridium difficile formou všeobecného anaeróbne kultivovaného fekálneho transplantátu alebo špecificky vybraných konzorcií probiotických mikroorganizmov.

2. Tvorba funkčných potravín a probiotických preparátov so špecifickým účinkom ako napr. znižovanie cholesterolu. Táto výskumná vetva sa zameriava na prevenciu.

3. V súčasnosti PerBiotiX poskytuje tvorbu personalizovaných probiotík – probiotiká vytvorené na základe analýzy mikrobioty človeka. Niektoré patologické stavy si vyžadujú efektívnejší prístup a ten plánujeme dosiahnuť personalizovanou formou tvorby fekálneho autotransplantátu, vychádzajúcou z našich už existujúcich skúseností.

SHIME II - Simulátor mikrobiálneho ekosystému človeka