Podmienky ochrany osobných údajov

Obsahom tohto vyhlásenia je uvedenie zásadných princípov ochrany osobných údajov a ďalších spracúvaných údajov. Našou snahou je spracovávať osobné údaje v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – General Data Protection Regulation, alebo tzv. GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č.2016 / 679), a ďalej sa zákonom č.101 / 200 Sb . Správca osobných údajov: Perbiotix, s.r.o., Litovelská 670/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Sme spoločnosť s ručením obmedzeným zaoberajúca sa predajom potravinových doplnkov prostredníctvom e-shopu a predajom prostredníctvom našich obchodných partnerov. Za účelom ochrany osobných údajov informujeme našich zákazníkov o ochrane osobných údajov a o ich spracovaní v rámci našej podnikateľskej činnosti. Kupujúci môže v prípadoch a za podmienok uvedených v čl. 15 až 22 GDPR požiadať o bezplatný prístup k jeho osobným údajom, o ich kópiu, opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania a namietať proti spracovaniu, profilovaniu, ako aj môže využiť právo na prenosnosť údajov. Kupujúci má tiež právo podať sťažnosť u dozorného orgánu. Kupujúci má za predpokladov podľa čl. 21 GDPR právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na základe spracovania nevyhnutného na účely oprávnených záujmov Predávajúceho alebo tretej strany, vrátane profilovanie, a ďalej proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Osobné údaje budú pre Predávajúceho spracovávať tiež subdodávatelia poskytujúci služby obsluhy Kupujúcich, a to na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov uzatvorených v súlade s GDPR. Kompletný zoznam subdodávateľov a spracovateľov osobných údajov je zverejnený na webovej stránke www.perbiotix.sk – pri uzatváraní Zmluvy bude Predávajúcim na požiadanie Kupujúceho poskytnutý. Predávajúci spracováva osobné údaje Kupujúcich manuálne i automaticky. Ochrana osobných údajov Kupujúcich je technicky a organizačne zabezpečená v súlade s GDPR. Predávajúci má voči Kupujúcemu a dozorkonajúcemu orgánu oznamovaciu povinnosť v prípade porušenia bezpečnosti osobných údajov subjektu. Kupujúci súhlasí s tým, že Predávajúci je oprávnený spracovávať osobné, prevádzkové údaje v nasledujúcom rozsahu a nasledujúcim spôsobom:

 

  • a) Predávajúci je za účelom ponuky obchodu alebo služieb oprávnený priraďovať aj ďalšie osobné údaje k menu, priezvisko alebo obchodné firme / názvu a adrese bydliska / sídla / miesta podnikania kupujúceho, ak tieto údaje boli získané z verejne dostupného zdroja alebo v súvislosti s činnosťou Predávajúceho.
  • b) Predávajúci je oprávnený spracovávať údaje o nákupoch, ktoré sa vzťahujú ku Kupujúcemu, v rozsahu a trvaní nevyhnutnom na poskytovanie služieb s pridanou hodnotou, napr. vernostného a zákazníckeho programu. Predávajúci bezplatne umožní Kupujúcemu odmietnuť spracovanie údajov v každej elektronickej správe.
  • c) Predávajúci je oprávnený využívať na účely priameho marketingu automatických systémov bez ľudskej účasti, a to najmä prostredníctvom elektronickej pošty.

 

Kupujúci berie na vedomie, že neudelenie alebo odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov môže mať za následok nemožnosť poskytnúť Kupujúcemu ponuku produktov a služieb v plnom rozsahu, tj. Napr. Nemusí mať predávajúci možnosť ponúknuť Kupujúcemu vernostné programy a podobné zvýhodnenia. Kupujúci berie na vedomie, že jeho údaje môžu byť v súlade s GDPR spracovávané tretími subjektmi. Poskytovateľ odovzdáva spracovateľom údaje Kupujúcich iba po uzatvorení zmluvy na vyššie spomínané účely v nevyhnutne potrebnom rozsahu a po preukázaní ich technickej spôsobilosti k zabezpečeniu týchto údajov proti strate, neoprávnenému prístupu alebo inému neoprávnenému nakladaniu. Po ukončení zmluvy a vysporiadaní všetkých vzájomných práv a povinností je predávajúci oprávnený ďalej uchovávať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, obchodná firma / názov, bydlisko / sídlo / miesto podnikania a ďalšie údaje, ku ktorým dal Kupujúci súhlas, a to za účelom spracovanie nevyhnutným na účely oprávnených záujmov Predávajúceho alebo tretej strany. Súhlas so spracovaním tých osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe súhlasu kupujúceho, je Kupujúci oprávnený kedykoľvek vziať späť alebo ho modifikovať. Spracovanie takýchto údajov pre jednotlivé účely predávajúci ukončí alebo modifikuje v primeranej dobe, ktorá zodpovedá jeho technickým a administratívnym možnostiam. Za účelom zlepšovania služieb a zaznamenanie prejavu vôle Kupujúceho môže predávajúci zaznamenávať komunikáciu Kupujúceho na zákazníckej linke Predávajúceho prostredníctvom jeho zamestnancov a iných oprávnených zástupcov. Kupujúci má kedykoľvek právo na poskytnutie informácií o rozsahu a účele spracovania svojich údajov. Kupujúci má tiež právo požiadať Predávajúceho o vysvetlenie alebo o odstránenie chybného stavu, najmä ak má za to, že dochádza k spracovaniu osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného alebo osobného života alebo so zákonom. Zároveň má v takýchto prípadoch právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. V prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je Kupujúci povinný takúto zmenu Predávajúcemu oznámiť.